Blogs

werkgevers

Succesvol veranderen in 7 stappen

Verandertrajecten mislukken helaas vaak. Hierbij een 7-tal tips uit de praktijk om wél succesvol te veranderen:

1. Duidelijke Visie – ‘stip aan de horizon’

Waar wil je naar toe? Hoe ziet het ideaalbeeld van de toekomstige situatie er uit? Schets dit beeld voor jezelf en deel dit met je team. Een duidelijke visie geeft richting aan de veranderingen, biedt houvast en helpt om focus aan te brengen.

2. Maak het urgent

Bereidheid tot veranderen neemt snel toe als medewerkers weten en ervaren wat het probleem is. Waarom de verandering noodzakelijk is. Ze zullen dan eerder energie willen stoppen in het oplossen ervan

3. Betrek management en creëer ambassadeurs

Hol de verantwoordelijkheid van het middenmanagement niet uit door een projectorganisatie. Betrek hen vroegtijdig, Vraag hen om input en zorg dat ze in staat zijn de boodschap over te brengen. Zij weten veel, weten waar het mis kan gaan en kunnen inschatten hoe klanten zullen reageren.

Vraag ook de mensen die ‘informele macht/ invloed’ hebben binnen de organisatie om input. Vaak hebben ze deze invloed door hun expertise, hun netwerk of hun persoonlijke kwaliteiten waarmee ze vertrouwen wekken en respect hebben. Dit zijn de mensen waar anderen naartoe gaan om raad te vragen. Zij zijn in staat een voorbeeldfunctie in te nemen tijdens het veranderingsproces. Betrek hen en vraag hen als ambassadeur voor het verandertraject dat je voor ogen hebt.

4. Zorg voor eigenaarschap

Laat je mensen zelf de vertaalslag maken voor hun eigen werk. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Betrek alle niveaus in de organisatie om tot concrete acties te komen.

5. Evalueer

Doel van evalueren is om te leren van de verandering. Welke succesfactoren hebben ons gebracht waar we nu staan? Vaak bestaan deze successen uit veel kleine, concrete en realistische stappen. Waar staat de stip aan de horizon ook alweer, waar zijn we met elkaar gestart en wat heeft ons gebracht waar we nu staan? Welke vervolgacties nemen we komende periode, etc. Op deze manier evalueren, levert een bijdrage aan het verandervermogen van mensen.

6. Blijf (duidelijk) communiceren

Waar wil je naar toe en waarom? Communiceer niet eenmalig, maar laat de boodschap steeds terugkeren en vul deze aan waar nodig: Waar staan we nu (inhoudelijk en qua planning)? Benoem de successen. Blijf focus houden op het gewenste eindresultaat en communiceer de (nog) te nemen stappen.

7. Creëer een continu leerproces – Doe wat werkt

De slagingskans van grote projecten blijkt relatief klein. Veranderen is een proces van leren, vallen, opstaan en verbeteren. Laat medewerkers verbetersuggesties inbrengen en laat het ze samen met andere teams zelf uitvoeren. Organiseer het uitwisselen van ervaringen. Doe wat werkt. Zoek naar oplossingen die al (latent) bestaan in de organisatie. Richt de aandacht op wat helpt om vooruitgang te realiseren. Verandering ontstaat vooral door de zaken beter te DOEN!

Terug naar overzicht